Podívejte, jak lze s pomocí součinitele využití ušetřit materiál

 

Ve verzi SCIA Engineer 21 je implementována nová možnost pro zatřídění prutových prvků na základě třídy průřezu (1. až 4.) s použitím součinitele využití η. Tento nový přístup umožňuje ekonomičtější způsob určení třídy ocelových konstrukčních prvků pro posouzení stability.

 

V rámci webináře bude také ukázáno, jak u vybraných dílců zadat, že jsou zajištěny proti klopení po celé své délce.    

 
speaker webinar

Daniel Jindra
Daniel Jindra pôsobí vo firme ako čerstvá posila technickej podpory. Tiež sa podiela na testovaní kvality vyvíjaného software. Titul Ing. získal na stavebnej fakulte VUT v Brne, kde v súčasnej dobe tiež postgraduálne študuje, spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch a pôsobí ako technik pre výskum a vývoj. Okrem software SCIA sa tiež zameriava na konečnoprvkovú analýzu konštrukcií rôznych materiálov v iných implicitných i explicitných riešičoch MKP (ANSYS, LS-Dyna), analýzam rázovo zaťažených konštrukcií (nárazy, výbuchy) a nelineárnym analýzam betónových i nerezových konštrukcií. Témou jeho dizertačnej práce je identifikácia parametrov nelineárnych materiálových modelov, s užšou špecializáciou na modely pre betón a využitím analýz citlivosti i metód optimalizácie.speaker webinar